طول دوره : 3.5 الی 4 ماه


طول دوره آموزش : 460 ساعت
طول آموزش نظری : 160 ساعت
طول آموزش عملی : 300 ساعت


ساعت و روزهای برگزاری کلاس


حداقل سه روز در هفته (از شنبه تا چهارشنبه به انتخاب هنرجو) صبح ها: 9 الی 13 | بعداز ظهر: 17 الی 19


هزینه و شهریه دوره


شهریه به صورت اقساطی قابل پرداخت است (تعداد اقساط به طول دوره وابسته است)


توضیحات دوره نازک دوز


دوره نازک دوزی مقدماتی ترین دوره خیاطی و پیشنیاز دوره های ضخیم دوزی و لباس شب و عروس می باشد.

این دوره مناسب چه کسانی می باشد؟


تمامی بانوان علاقه مند به هنر طراحی و دوخت می توانند در این دوره شرکت کنند.این دوره پیشنیاز ندارد.

در این دوره چه مهارت هایی را یاد میگیرید؟


  • توانايي كار با انواع ماشين دوخت

توضیحات بیشتر
    - انواع ماشين دوخت (ساده، همه كاره خانگي، صنعتي)

     - انواع ماشين دوخت سردوز (اورلوك خانگي، صنعتي)
     - انواع سوزن دوخت (دستي، شارپ، بيتوين، منجوق دوزي)
     - انواع سوزن مخصوص ماشين دوخـت ( سـر سـوخته ، سـه گـوش، ژور دوزي،
       دوقلو)
     - انواع نخ دوخت مرسريزه، نايلوني، ابريشمي، قيطـاني، كـوك، ابريـشم تابيـده ،
      عمامه نخي ، ... )
     - انواع پايه ماشين دوخت

  • توانايي استفاده از انواع اتو

توضیحات بیشتر
     - چگونگي اتو كردن لباس ( توجه به حرارت، رطوبت لازم ، جنس پارچه...)
     - اتو كردن قسمت هاي مختلف لباس (درزها ،پنسها، سجاف ها، چين ها ..)
     - اتو كردن يك لباس آماده

  • توانايي انتخاب پارچه

توضیحات بیشتر
     - انواع الياف طبيعي( پنبه،كتان، پشم، ابريشم)
     - الياف مصنوعي و نيمه مصنوعي (ويسكوز، نايلون، پلي استر،...)
     - انواع پارچه (طبيعي، مصنوعي و نيمه مصنوعي)
     - علائم قرار دادي الياف طبيعي ( پنبه ، كتان، ابريشم، پشم )

  • توانايي رسم انواع الگوي زنانه

توضیحات بیشتر

 - انتخاب  عوامل تاثيرگذار در اندام و لباس(جنس پارچه،برش،رنگ،نقوش.....) 
 - تبديل اندازه ي فردي با اندازه هاي جدول سايز بندي 
 - انتخاب رنگ مناسب شخص با توجه به اندام،سن و شخصيت ،رنگ پوست و مو
- اندازه گيري قسمت هاي مختلف اندام (اصلي و فرعي)
 - رسم الگوي انواع دامن ( اساس اوليه دامن،فون هـا،ترك هـا،گودت،كلوش هـا،پيلي دار،چين دار،غير قرينه،"لنگي") 
 - رســم الگــوي بالاتنــه ( انتقــال پــنس هــاي  آن(انتقــال پــنس بــه گردن ،حلقــه آستين،سرشانه،كمر پهلو ،خط مركزي ،زير سينه ...تبديل پنس به چين پـاپيلي،رد كـردنپنس در برش) 
- رسم الگوي انواع آستين( اساس اوليه آستين،آستين سر خود"كيمونو،رگلان عميـق وكم عمق ،كيمونو  يكسره،كيمونو به روش آسان.." آستين جدا"كـاپ چـين دار، لبـه يآستين و كاپ چين دار،لبه آسـتين چـين دار،پـنس دار"،انـواع مـچ(باليفـه ،با  كش،مـچپهن،مچ دوبل،پاكتي،مچ مردانه،بليطي يكسره چاك آستين و دو تكه ي...) 
- رسم الگوي انـواع يقـه( سـاده خطـي"گرد،چهـار گوش،هفـت ،.." يقـه انگليـسي بـاسجاف،يقه آرشال و شال با سجاف،الگوي يقه ي مردانه پايـه جـدا و سـر خود،يقـه يايستاده،يقه هاي مسطح ب ب،ملواني،حلزوني و دراپه...) 
- رسم الگوي انواع سجاف جلو باز و بسته(يقه) 
- مدلهاي اساس پيراهن ( يكسره، درز كمر، برش زير سينه...)
- رسم الگوي انواع شلوار(اساس شلوار ،فون،جيب دار ،دامن  شلواري،دامن شـلواري،جيب دار،پيلي دار و چين دار) 
- استفاده از جدول سايزبندي در ترسيم الگو
- روش بــه كــار بــردن وســايل جهــت  ترســيم الگــو(خــط كــش ســاده ومعمولي،پي ستوله ب ا خ ط ك ش منحني ،شلوار،دامن،بالاتنه،آس تين،انواع كاغ ذ الگو،قيچي،رولت،مداد و پاك كن،سنجاق و چسب....) 
- رسم الگوي انواع سجاف جلو باز و بسته(يقه)

  • توانايي انتقال الگو روي پارچه

توضیحات بیشتر
- محاسبه مقدار پارچه ي مورد نياز
- برش الگو روي عرض هاي مختلف پارچه
- آماده كردن پارچه قبل از برش
- برش انواع پارچه با توجه به نقوش و طرح آن ( نقـوش بـالا، حاشـيه دار ، راه راه ،
چهار خانه...)
- برش پارچه با توجه به جنس آن (پارچه هاي خواب دار ، مخمل ،كشي و حرير...)
- انتقال الگو روي پارچه (كوك شل، كاربن، چرت زدن پارچه، مداد مخصوص)

  • توانايي دوخت هاي اوليه خياطي و توانايي دوخت انواع لباس زنانه

توضیحات بیشتر
- دوخت انواع كوك با دست (ساده ، بخيه، بخيه تزئيني، كوك بسته، زيگزاگ ساده...)
- دوخت انواع درز( دو درزه، دوبله شكسته، دوبله خوابيده ، ...)
- دوخت انواع پاك دوزي (ساده با دست، پاك دوزي با دندان موشي ، پـاك دوزي بـانوار  اريب، پاك  دوزي با قيچي زيگزاگ و  دوخت ساده)
– پاك دوزي بـا دوخـت سـادهچرخ، پاك دوزي با ماشين هاي دوخت " سردوز اورلوك" 
- دوخت انواع پس دوزي( با دست، لايه زانفيكس ، پيچ رول ، مخفي ، پس دوزي توامبا چرخ ، زيگزاگ ساده ، زيگزاگ داخل سجاف، پس دوزي با چرخ)
- دوخـت سـاده ( بـاماشين دوخت،تور دوزي با دوخت زيگزاگ چرخ، تور دوزي بـا پايـه ي  مخـصوص لبـهدوزي، پس دوزي لبه هاي دامن كلوش)
- دوخت گوشه هاي سجاف وانواع سجاف
- دوخت درزهاي منحني
- دوخت پنس ها
- آماده كردن نوار اريب، بندينك و مغزي
- دوخت انواع نوار اريب (درزهاي راست، شكسته و منحني)
- دوخت انواع نوار مغزي (راست، شكسته و منحني)- استفاده صحيح از قيچي در هنگام برش پارچه
-دوخت انواع كمر(ساده،منحني،سجاف دار...)
- وصل نوار كمر به كمر دامن(لايي يكطرفه،لايي كامل،لايه كرسله...)
- دوخت دامن يا شلوار با برش عرضي بدون نوار كمر(كمر سجاف دار با كش دوزي)
- دوخت كش به صورت ليفه
-دوخت انواع زيپ شلوار و دامن،زيپ مخفي با دسـت و ماشـين دوخت،دوخـت زيـپدوخت كمر بالا تنه به دامن جدا،چين دار
مجزا،دوخت زيپ در محل بدون درز لباس،دوخت پيلي همراه با پيلي
-دوخت انواع پيلي و ترك دامن(پيلي دو طرفه-يكطرفه،چاك پيلي- زير پيلي جدا،چند
پيلي در هم)
-مشخص كردن اندازه دگمه خور- جا دگمه
-دوخت انواع جا دگمه (جا دگمه با دست،جا دگمه با ماشين دوخت"با پايه مخصوص"  ،جا دگمه پارچه اي يك تكه،اتو كاري جا دگمه)
-دوخت  دگمه ( با پايه مخـصوص دوخـت دگمه،دگمـه پايـه دار و بـدون پايـه،دوخت محافظ پشت دگمه،دوخت بندينك لباس،دوخت دگمه هاي منگنـه اي"آمـاده كـردندگمه هاي  رو كش دار" و "وصل دگمه فشاري و فلزي با دستگاه مخصوص" دوختدگمه فشاري،دوخت قزن قفلي..)